Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej

logo bip

WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

DECYZJA Nr XIV/2010
z dnia 11 sierpnia 2010 r.
wydana przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4
    Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.), § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury (Dz. U. 1992 nr 20, poz. 80), uchwały Nr LXXIII/1162/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska (Dz.Urz. Województwa Lubuskiego z 2.07.2010 r., nr 63, poz. 878),  art. 104 kpa oraz przedłożonych dokumentów dokonuję wpisu do Rejestru instytucji kultury, w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. dla Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska  pod numerem XIV/2010.


UZASADNIENIE
Zgromadzone dokumenty dotyczące zarejestrowanej instytucji kultury są zgodne z wymogami zawartymi w powołanym rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki.
Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., przy ulicy Jagielończyka 8, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Otrzymuje:
1/ Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej- Filharmonia Gorzowska
2/ a/a
czytany: 3539
Rejestr zmian