Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej

logo bip

Deklaracja dostępności serwisu BIP Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.

Data publikacji: 25-03-2021 00:00

Deklaracja dostępności serwisu BIP Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.

Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp..

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-06-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy, materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji , napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Śliwińska - Rzecznik prasowy.
 • E-mail: urszula.sliwinska@filharmoniagorzowska.pl
 • Telefon: 95 73 92 714, 533 343 316

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej - Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp.
 • Adres: ul. Dziewięciu Muz 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • E-mail: sekretariat@filharmoniagorzowska.pl
 • Telefon: (95) 73 92 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do wejścia głównego prowadzą  schody oraz podjazd dla wózków z barierką umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
Nad wejściem brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Pomoc udzielana jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującego się przy wejściu do budynku.
Przy wejściu głównym brak dzwonka przywoławczego dla osób mających trudności z samodzielnym wejściem.
W budynku głównym znajduje się winda.
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia. Informacja o rozkładzie pomieszczeń zapewniona jest w sposób wizualny.
Biuro obsługi usytuowane jest na poziomie parteru.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Przy obiekcie znajduje się wielopoziomowy parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
W budynku parkingu podziemnego znajduje się również winda.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposazenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna odpowiedzialna jest za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
W budynku brak pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.
Można skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Przeprowadzono standardowe testy zgodności standardami W3C i WCAG. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Staramy się sukcesywnie eliminować wszystkie błędy składowe, aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.

Dostępne w serwisie skróty klawiaturowe (accesskey):

 • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności,
 • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne,
 • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści,
 • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka,
 • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe.
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Mozilla Firefox v 74.X lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Internet Explorer v 11.X lewy ALT + [litera_skrótu],
 • Opera 67.X lewy ALT + [litera_skrótu],


 

opublikował:

ostatnie zmiany: 13-04-2021 11:58 przez
czytany: 2858
Rejestr zmian