Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Artystycznej

logo bip

Specjalista ds. kadr i płac

Data publikacji: 16-06-2021 00:00

Opis stanowiska (zakres ważniejszych zadań):

1)                 Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, trwaniem stosunku pracy    i zwalnianiem pracowników: dokumenty kadrowe aplikacyjne, skierowania na       badania, umowy o pracę, zakresy czynności, aneksy do umów o pracę, świadectwa       pracy, dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia;

2)                 Prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i przestrzeganie zasady ich tajności;

3)                 Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych z tytułu umów o pracę,

4)                 Prowadzenie kartotek wynagrodzeń i zasiłków chorobowych oraz innych należności               płacowych;

5)                 Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń należności pracowników z tytułu zaliczek,    składek, alimentów, urlopów bezpłatnych, kar itp.;

6)                 Prowadzenie korespondencji oraz ewidencji w sprawach potrącanych należności;

7)                 Prowadzenie wymaganych prawem rozliczeń i dokumentacji kadrowych
               i płacowych związanych z  ZUS, PPK, US, PFRON;

8)                 Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń;

9)                 Wystawianie druków A1 i występowanie, na podstawie upoważnień,  do NFZ o kartę              EKUZ dla delegowanych do pracy za granicą pracowników, odbiór EKUZ na     podstawie upoważnień;

10)             Sporządzanie umów cywilnoprawnych;

11)             Sprawdzanie prawidłowości naliczania podatków i składek na ubezpieczenie             społeczne umów cywilnoprawnych sporządzanych przez inne osoby;

12)             Prowadzenie ewidencji przeprowadzonych szkoleń z zakresu BHP oraz ochrony        przeciwpożarowej oraz przekazywanie rejestru Kierownikowi Zespołu Obsługi           Technicznej;

13)             Prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, rejestrowanie kart urlopowych;

14)             Współpraca z kierownikami zespołów w zakresie wykorzystania czasu pracy;              sprawdzanie i parafowanie za zgodność z przepisami prawa pracy sporządzanych   przez kierowników zespołów harmonogramów;

15)             Prowadzenie ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników;

16)             Przestrzeganie przepisów regulaminów: pracy, organizacyjnego, wynagradzania,     a także realizowanie zawartych tam postanowień przy współpracy z kierownikami             zespołów;

Szczegółowy opis stanowiska znajduje się w załączniku.

 klauzula_informacyjna_RODO.doc

 opis_stanowiska.doc

 zgoda_na_przetwarzanie_danych.doc

opublikował:
czytany: 1007
Rejestr zmian